Lỗi Wifi bị chấm than vàng khá là phổ biến với thiết bị Wifi, khiến máy tính chẳng bắt được WiFi. Lỗi này xuất hiện khi xung đột IP hay…
Xem thêm...