Một tính năng rất đặt biệt mà Macos cung cấp lại đó là Energy Saver. Energy Saver giúp bạn đăt lịch máy tín của bạn với cách chết độ như…
Xem thêm...