Mark Twain Said

Đừng khi nào tranh cãi cùng với gần như thằng đần độn. Vì khi ấy chúng đang kéo ta xuống ngang cùng với trình độ dại dột của bọn chúng và đánh bại ta bởi kinh nghiệm ngu lâu năm.

*


rm(menu = ls())library(tidyverse)library(magrittr)library(caret)library(pROC)data("GermanCredit")df GermanCredit set.seed(1)id createDataPartition(y = df$Class, p = 0.7, danh sách = FALSE)train dfchạy thử df<-id, >number 5repeats 5n number*repeatsset.seed(1)train.control trainControl(method = "repeatedcv", number = number, repeats = repeats, classProbs = TRUE, allowParallel = TRUE, summaryFunction = multiClassSummary)set.seed(1)my_logit train(Class ~., data = train, method = "glm", metric = "Accuracy", trControl = train.control)pd predict(my_logit, chạy thử, type = "prob") %>% pull(Bad)my_auc roc(test$Class, pd)sen_spec_df data_frame(Tquảng bá = my_auc$sensitivities, Ftruyền bá = 1 - my_auc$specificities, total = my_auc$sensitivities + my_auc$specificities, cutoff = my_auc$thresholds)sen_spec_df %>% ggplot(aes(x = Flăng xê, ymin = 0, ymax = TPR))+ geom_polygon(aes(y = TPR), fill = "red", altrộn = 0.3) + geom_path(aes(y = TPR), col = "firebrick", size = 1.2) + geom_point(data = sen_spec_df %>% slice(which.max(total)), aes(Flăng xê, TPR), color = "blue", size = 3) + geom_abline(intercept = 0, slope = 1, color = "gray37", form size = 1, linetype = "dashed") + scale_y_continuous(labels = scales::percent) + scale_x_continuous(labels = scales::percent) + theme_bw() + coord_equal() + labs(x = "Ftruyền bá (1 - Specificity)", y = "Ttruyền bá (Sensitivity)", title = "Model Performance for Logistic Model based on Test Data", subtitle = paste0("AUC Value: ", my_auc$auc %>% round(4)))

-->